Reklamační řád

Pre slovenskú verziu kliknite sem

 1. Úvodní ustanovení
  1. Tento reklamační řád („Řád“) upravuje vzájemná práva a povinnosti mezi společností  Changhong Europe Electric s.r.o. se sídlem Argentinská 286/38, Holešovice, 170 00 Praha, Česká republika, identifikační číslo 27407292  
   zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 111194 („Výrobce“) zaměřenou na výrobu a distribuci elektronických zařízení a domácích spotřebičů („Zboží“) a fyzickou či právnickou osobou, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání („Spotřebitel“) ve smyslu § 2 odst. 1 písm. a) zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele („Spotřebitelský zákon“) nebo fyzickou či právnickou osobou, která při koupi Zboží jedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání („Podnikatel“).
  2. Tento Řád upravuje rovněž práva a povinnosti Výrobce, resp. třetí osoby oprávněné k distribuci či přímému prodeji Zboží („Prodávající“) a Spotřebitele, příp. Podnikatele založené kupní smlouvou uzavřenou ohledně koupě Zboží mezi Spotřebitelem, příp. Podnikatelem a Prodávajícím, resp. třetí osobou oprávněnou k distribuci či přímému prodeji Zboží („Smlouva“).
  3. Pokud tento řád nestanoví jinak, použijí se příslušná ustanovení tohoto Řádu shodně jak na osobu Spotřebitele, tak i Podnikatele, přičemž v takovém případě je pro oba subjekty použit stejný termín („Kupující“).
 2. Zboží
  1. Výrobce odpovídá Kupujícímu, že Zboží při převzetí nemá vady, ledaže se jedná o Zboží použité či jinak vadné ve smyslu § 2164, a 2167 zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník („NOZ“).    
  2. Výrobce Kupujícímu odpovídá za to, že v době, kdy Kupující Zboží převzal:

   1. má Zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které Prodávající nebo Výrobce popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu Zboží a na základě reklamy jimi prováděné;
   2. se Zboží hodí k účelu, který pro její použití Výrobce, resp. Prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá;
   3. Zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy;
   4. je Zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a,
   5. Zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
  3. Ke Zboží je přikládán daňový doklad a případně i záruční list.
  4. Není-li ke Zboží přiložen záruční list, slouží k uplatnění reklamace daňový doklad.
 3. Vady Zboží
  1. Nemá-li Zboží vlastnosti uvedené v článku 2 tohoto Řádu, je vadné („Vada“).
  2. Okamžikem přechodu nebezpečí škody na Zboží z Prodávajícího na Kupujícího je moment převzetí Zboží Kupujícím.
  3. Kupující je povinen prohlédnout Zboží s náležitou péčí a pozorností ihned poté, co je mu umožněno se Zbožím nakládat. Kupující je zejména povinen prohlédnout Zboží ještě před jeho převzetím. Kupující nemá práva z vadného plnění, jedná-li se o vadu, kterou musel s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření Smlouvy, resp. při prohlídce Zboží provedenou s náležitou péčí a pozorností.
  4. V případě, že je Zboží Kupujícímu doručováno prostřednictvím dopravce, je Kupující povinen s náležitou péčí zkontrolovat, zda zásilka, resp. Zboží nenese známky poškození způsobené při přepravě (zejména zda není roztržený nebo poškozený balík nebo obal Zboží). V případě poškození zásilky je Kupující povinen zkontrolovat stav Zboží v zásilce a o případném poškození Zboží během přepravy je povinen vyhotovit písemný záznam o poškození za přítomnosti dopravce, jenž bude podepsán jak Kupujícím, tak i přepravcem.
  5. Jestliže Kupující Zboží řádně neprohlédne ve smyslu předchozího odstavce 3.3, je oprávněn uplatnit nároky z Vad zjistitelných při takové prohlídce, pouze pokud prokáže, že takovou Vadu (např. porušení povrchu Zboží, chybějící část Zboží, atp.) mělo Zboží již v době přechodu nebezpečí škody na Zboží.
  6. Pozdější reklamace porušení povrchu Zboží či chybějící části Zboží nezbavuje Kupujícího práva věc reklamovat;  Prodávající je však oprávněn tvrdit a v takovém případě i prokázat shodu se Smlouvou.
  7. V případě výskytu Vady je Spotřebitel oprávněn požadovat dodání nového Zboží, pokud to není vzhledem k povaze Vady nepřiměřené.
  8. Pokud se Vada týká pouze části Zboží, je Spotřebitel oprávněn požadovat jen výměnu této součásti, není-li to možné, může odstoupit od Smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze Vady neúměrné, zejména lze-li Vadu odstranit bez zbytečného odkladu, jedná se o nepodstatné porušení Smlouvy a v takovém případě má Spotřebitel vždy právo výhradně na bezplatné odstranění Vady opravou Zboží.
  9. Neodstoupí-li Spotřebitel od Smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového Zboží bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu, může požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny. Spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Prodávající nemůže dodat nové Zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo Zboží opravit, jakož i v případě, že Prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy Spotřebiteli působilo značné obtíže. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.
 4. Záruka
  1. Zárukou se pro účely tohoto Řádu rozumí závazek Výrobce vůči Spotřebiteli, že Zboží bude po určitou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti („Záruka“).
  2. Účinky Záruky vůči Spotřebiteli má i uvedení záruční doby nebo doby použitelnosti Zboží na obalu nebo v reklamě.
  3. Není-li Smlouvou stanoveno jinak, činí záruční doba pro Spotřebitele 24 měsíců („Záruční doba“).
  4. Určí-li Smlouva nebo prohlášení Výrobce o Záruce delší Záruční dobu platí pro Spotřebitele Záruční doba z nich nejdelší.
  5. Záruční doba běží od okamžiku odevzdání Zboží Spotřebiteli. Pokud bylo Zboží Spotřebiteli odesláno, běží Záruční doba od doručení Zboží do místa určení.
  6. Má-li koupené Zboží uvést do provozu někdo jiný než Prodávající, běží Záruční doba až ode dne uvedení Zboží do provozu, pokud Spotřebitel uvedení do provozu objednal nejpozději do tří týdnů od převzetí Zboží a řádně a včas poskytl k provedení služby potřebnou součinnost.
  7. Spotřebiteli nepříslušejí jakákoliv práva ze Záruky zejména v případě:
   1. kdy se nejedná o závadu v důsledku běžného opotřebení Zboží;
   2. mechanickým poškozením Zboží;
   3. odstranění nebo poškozeny plomby v případě, že je Zboží plombami opatřeno, či jiného obdobného nedovoleného zásahu do Zboží;
   4. poškození vyšší mocí (živelná katastrofa, atp.);
   5. závady způsobené elektrickým přepětím (viditelně spálené součástky nebo plošného spoje);
   6. užívání v rozporu s návodem k použití nebo pokyny uvedenými na obalu nebo v záručním listu;
   7. užívání v rozporu s obecně známými pravidly užívání;
   8. používání v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí, které je přímo Výrobcem určeno nebo které jednoznačně vyplývá z povahy Zboží;
   9. neodborné montáže a obsluhy Zboží, ledaže závada, vznikla neodbornou montáží a zároveň tato montáž (resp. uvedení do provozu byly sjednány ve Smlouvě a provedeny Prodávajícím nebo jinou osobu Prodávajícím k takové montáži, resp. uvedení do provozu pověřenou.
   10. že předložený záruční list vykazuje zjevné známky provedených změn údajů nebo je-li na Zboží odlišné výrobní číslo od toho, jež je uvedeno v záručním listu.
  8. Spotřebiteli nepříslušejí jakákoliv práva ze Záruky i v případě, kdy neuplatní reklamaci vad u Prodávajícího a / nebo Výrobce neprodleně poté, co vady zjistil nebo při vynaložení odborné péče zjistit mohl a měl.
  9. Výrobce poskytuje Podnikateli Záruku pouze v případě, stanoví-li tak Smlouva a pouze za podmínek a v rozsahu stanoveném Smlouvou.
 5. Uplatnění Záruky
  1. Spotřebitel uplatňuje Záruku:
   1. osobně u Prodávajícího v místě zakoupení Zboží;
   2. u Výrobce prostřednictvím webového rozhraní http://aftersales.changhong.cz/, přičemž Výrobce sám zajistí vyzvednutí Zboží u Spotřebitele či na jiném místě dohodnutém se Spotřebitelem.
  2. Spotřebitel je povinen v rámci reklamace popsat závadu tak, aby jí nebylo možné zaměnit s jinou.
  3. Uplatní-li Spotřebitel právo z vadného plnění, potvrdí mu Prodávající či Výrobce v písemné formě, kdy právo uplatnil, jakož i provedení opravy a dobu jejího trvání.
  4. Spotřebitel  nebo prodávající je povinen reklamované Zboží opatřit obalem vhodným pro přepravu daného typu Zboží tak, aby nedošlo v průběhu přepravy k jeho poškození.
  5. Informace o vhodném druhu přepravního obalu pro daný typ Zboží nalezne Kupující na webovém rozhraní  http://aftersales.changhong.cz/, kde si může zároveň příslušný obal objednat.
 6. Práva Spotřebitele
  1. Odpovědnost Prodávajícího za závady, které jsou podstatným nebo nepodstatným porušením Smlouvy, se použije na závady zboží vzniklé v Záruční době, a to pro závady, u kterých se neuplatní odpovědnost za jakost při převzetí ve smyslu článku 2 a 3 tohoto Řádu.
  2. Závada je považována za podstatné porušení Smlouvy v případě, kdy by Spotřebitel Smlouvu neuzavřel v případě, že by závadu při uzavírání Smlouvy předvídal, v ostatních případech se jedná o závadu, která není podstatným porušením Smlouvy.
  3. Je-li závada podstatným porušením Smlouvy, má Spotřebitel dle své volby právo na dodání nového Zboží, opravu Zboží, přiměřenou slevu z kupní ceny za Zboží nebo na odstoupení od Smlouvy (s právem na vrácení kupní ceny za Zboží v plné výši).
  4. Je-li vada nepodstatným porušením Smlouvy, má Spotřebitel právo na odstranění vady nebo přiměřenou slevu.
  5. Právo na dodání nového bezvadného Zboží, výměnu součásti Zboží, slevu z ceny Zboží nebo odstoupení od Smlouvy má Spotřebitel bez ohledu na charakter závady, pokud nemůže Zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad.
  6. Za opakovaný výskyt vady po opravě se považuje stejná vada, jež byla v Záruční době již nejméně dvakrát odstraňována a která se znovu vyskytne.
  7. Bylo-li Zboží v době před uplatněním reklamace opravováno nejméně třikrát pro různé odstranitelné vady, má se za to, že trpí větším počtem vad.
  8. Pokud trpí závadou Zboží, které bylo Spotřebiteli prodáno jako použité nebo bylo prodáno se slevou zohledňující jeho nižší kvalitu v době prodeje, má Spotřebitel namísto práva na výměnu Zboží právo na přiměřenou slevu z kupní ceny za Zboží.
 7. Odstoupení od Smlouvy
  1. Spotřebitel je oprávněn odstoupit od Smlouvy ve všech případech uvedených v tomto Řádu, NOZ a Spotřebitelském zákoně.
  2. Odstoupení je vůči Prodávajícímu účinné v okamžiku, kdy je mu předáno nebo doručeno písemné prohlášení Kupujícího, kterým Kupující oznámí Prodávajícímu své odstoupení od Smlouvy.
  3. V případě odstoupení od Smlouvy se Smlouva ruší s účinky ex tunc a strany jsou povinny vrátit si vše, co si na jejím základě poskytly.
  4. V případě odstoupení od Smlouvy je Kupující povinen vrátit Prodávajícímu Zboží včetně veškerého příslušenství.
 8. Vyřízení reklamace
  1. Prodávající je povinen o reklamaci rozhodnout ihned, ve složitějších případech do tří (3) pracovních dnů.
  2. Do této lhůty se nezapočítává doba potřebná k odbornému posouzení závady.
  3. Prodávající, příp. Výrobce vydá Spotřebiteli písemné potvrzení, ve kterém uvede datum a místo uplatnění reklamace, charakteristiku vytýkané závady, Spotřebitelem požadovaný způsob vyřízení reklamace a způsob jakým bude Spotřebitel informován o jejím vyřízení.
  4. Reklamace včetně odstranění závady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do třiceti (30) dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Prodávající, resp. Výrobce se Spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě.
  5. Způsob vyřízení reklamace a dobu jejího trvání je Prodávající povinen Spotřebiteli písemně potvrdit.
  6. Spotřebitel není oprávněn bez souhlasu Prodávajícího, resp. Výrobce měnit jednou zvolený způsob vyřízení reklamace vyjma situace, kdy jím zvolený způsob řešení není možno vůbec nebo včas uskutečnit.
  7. Kupující je povinen převzít si reklamované Zboží do třiceti (30) dnů ode dne, kdy měla být reklamace nejpozději vyřízena, po této době je Prodávající, resp. Výrobce oprávněn účtovat si přiměřené skladné či Zboží svépomocně prodat na účet Spotřebitele. O tomto postupu musí Prodávající resp. Výrobce Spotřebitele předem upozornit a poskytnout mu přiměřenou dodatečnou lhůtu k převzetí Zboží.
 9. LCD televizory
  1. LCD monitory a televizory musí splňovat ustanovení dle normy ISO-9241-302, 303, 305, 307:2008. Za vadné Zboží s možností uplatnění reklamace nebo uplatnění práva z důvodu rozporu s kupní smlouvu se považuje LCD televizor nebo monitor, u něhož se projevilo vyšší než maximální přípustné množství vadných pixelů. Norma ISO-9241-302, 303, 305, 307:2008 rozděluje monitory a televizory do čtyř kvalitativních tříd, přičemž při reklamaci budou posuzovány defekty dle třídy 1 (viz Příloha č. 1 Řádu).
 10. Ochrana osobních údajů
  1. Kupující ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, dává Prodávajícímu a Výrobci souhlas k tomu, aby zpracovával osobní údaje o Spotřebiteli v za účelem jejich využití:
   1. při sjednání Smlouvy a při úkonech s tím souvisejících;
   2. při nabízení služeb a při úkonech s tím souvisejících;
   3. při vymáhání jakéhokoliv plnění dle Smlouvy;
   4. zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků podle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, a to do doby, kdy Spotřebitel přímo a účinně zašle Prodávajícímu, resp. Výrobci informaci o tom, že si nepřeje, aby mu byly obchodní informace nadále zasílány.
  2. Souhlas se vztahuje na osobní údaje Spotřebitele uvedené ve Smlouvě, jakož i na ty, které budou Spotřebitelem Prodávajícímu či Výrobci sděleny v průběhu trvání závazkového vztahu a v souvislosti s ním.
  3. Souhlas je udělen na dobu neurčitou.
  4. Spotřebitel byl Prodávajícím poučen o: (i) tom, že je oprávněn tento svůj souhlas kdykoli odvolat; (ii) svých právech podle § 12 (Přístup subjektu údajů k informacím) a § 21 (Žádost o vysvětlení a odstranění nežádoucího stavu) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů; (iv) právu obrátit se se svými podněty přímo na Prodávajícího, resp. Výrobce nebo Úřad pro ochranu osobních údajů.
  5. Spotřebitel vzal na vědomí, že bez poskytnutí uvedených údajů by nebylo uzavření Smlouvy možné a Prodávající by Smlouvu se Spotřebitelem neuzavřel.

 

Příloha č. 1

 


REKLAMAČNÝ PORIADOK

 1. Úvodné ustanovenia

  1. Tento reklamačný poriadok („Poriadok“) je vydaný  v súlade so zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov („OZ“), zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov („Spotrebiteľský zákon“), zákonom č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako aj ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
  2. Tento reklamačný poriadok upravuje najmä/ nie však výlučne všetky vzájomné práva a povinnosti vznikajúce medzi spoločnosťou Changhong Europe Electric s.r.o., zo sídlom Argentinská 286/38, Holešovice, 170 00 Praha, Česká republika, IČ: 2740729 zapísanou v Obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 111194 („Výrobca“) v súvislosti s uplatňovaním reklamácií, ktoré súvisia s výrobou a distribúciou elektronických zariadení a domácich spotrebičov („Tovar“) a fyzickou osobou, ktorá nekoná v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci samostatného výkonu svojho povolania („Spotrebiteľ“) v súlade s § 2 ods. 1 písm. a) Spotrebiteľského zákona alebo fyzickou osobou – podnikateľom, ktorá pri kúpe Tovaru koná v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci samostatného výkonu svojho povolania, či právnickou osobou („Podnikateľ“).
  3. Tento Poriadok tiež upravuje hlavne/ nie však výlučne všetky práva a povinnosti vznikajúce medzi Výrobcom, resp. treťou osobou oprávnenou k distribúcii alebo priamemu predaju Tovaru („Predávajúci“) a Spotrebiteľom príp. Podnikateľom založenej kúpnej zmluvy uzavretej vo veci kúpy Tovaru medzi Spotrebiteľom, príp. Podnikateľom a Predávajúcim, resp. treťou osobou oprávnenou k distribúcii alebo priamemu predaju Tovaru („Zmluva“) v  súvislosti s uplatňovaním reklamácií, ktoré súvisia s kúpou Tovaru v zmysle Zmluvy najmä postupy a lehoty vybavovania týchto reklamácií, spôsob úhrady nákladov spojených s týmito reklamáciami a všetky ostatné súvisiace právne vzťahy. Tento Poriadok slúži okrem iného aj ako koncepcia vybavovania sťažností.
  4. Pokiaľ tento Poriadok nestanoví inak, použijú sa príslušné ustanovenia tohto Poriadku zhodne tak na osobu Spotrebiteľa, tak aj Podnikateľa, pričom v takom prípade je pre oba subjekty použitý rovnaký termín („Kupujúci“).Reklamáciou sa podľa tohto Poriadku rozumie sťažnosť Kupujúceho a Kupujúcim uplatnené právo zo zodpovednosti za vady spôsobené Výrobcom a/alebo Predávajúcim pri výrobe a distribúcii ako aj pri predaji Tovaru v lehotách určených týmto Reklamačným poriadkom (Reklamácia”).
 2. Tovar

  1. Výrobca zodpovedá Kupujúcemu za to, že Tovar pri prevzatí nemá vady, iba že by sa jednalo o Tovar už použitý alebo inak poškodený podľa u § 618 a § 619 a nasl. OZ.
  2. Výrobca Kupujúcemu zodpovedá za to, že v dobe, kedy Kupujúci Tovar prebral:
   1. má Tovar vlastnosti, ktoré si strany dohodli, a ak chýba dohoda, takej vlastnosti, ktorú Predávajúci alebo Výrobca popísal alebo ktoré Kupujúci očakával s ohľadom na povahu Tovaru a na základe reklamy nimi realizovanej;
   2. sa Tovar hodí k účelu, ktorý pre jeho použitie Výrobca, resp. Predávajúci uvádza alebo ku ktorému sa vec tohto druhu obvykle používa;
   3. Tovar zodpovedá kvalitou alebo prevedením dohodnutému vzorku alebo predlohe, ak bola kvalita alebo prevedenie určené podľa dohodnutého vzorku alebo predlohy;
   4. je Tovar v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a,
   5. Tovar vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.
  3. K Tovaru je priložený daňový doklad a prípadne i záručný list.
  4. Ak nie je k Tovaru priložený záručný list, slúži k uplatneniu Reklamácie daňový doklad.
 3. Vady Tovaru

  1. Pokiaľ nemá Tovar vlastnosti uvedené v článku Chyba: zdroj odkazu nenalezen tohto Poriadku je poškodený („Vada“).
  2. Okamžikom prechodu rizika škody na Tovar z Predávajúceho na Kupujúceho je moment prevzatia Tovaru Kupujúcim.
  3. Kupujúci je povinný prezrieť Tovar s náležitou starostlivosťou a pozornosťou hneď potom, čo je mu umožnené si Tovar naložiť. Kupujúci je povinný prezrieť Tovar hlavne pred jeho prevzatím. Kupujúci nemá práva z chybného plnenia, ak sa jedná o vadu, ktorú musel s vynaložením obvyklej pozornosti poznať už pri uzavretí Zmluvy, resp. pri prehliadke Tovaru vykonaného s náležitou starostlivosťou a pozornosťou.
  4. V prípade, že je Tovar Kupujúcemu doručený prostredníctvom dopravcu, je Kupujúci s náležitou starostlivosťou skontrolovať, či zásielka, resp. Tovar nenesie známky poškodenia spôsobené pri preprave (hlavne či nie je roztrhnutý alebo poškodený balík alebo obal Tovaru). V prípade poškodenia zásielky je Kupujúci povinný skontrolovať stav Tovaru v zásielke a o prípadnom poškodení Tovaru počas prepravy je povinný vyhotoviť písomný záznam o poškodení za prítomnosti dopravcu, ktorý bude podpísaný ako Kupujúcim, tak i prepravcom.
  5. Ak Kupujúci Tovar riadne neprehliadne v zmysle predchádzajúceho odstavca, je oprávnený uplatniť nároky z Vad zistiteľných pri takej prehliadke, len ak preukáže, že takú Vadu (napr. porušenie povrchu Tovaru, chýbajúca časť Tovaru, atď.) mal Tovar už v dobe prechodu rizika škody na Tovar.
  6. Neskoršia reklamácia porušenia povrchu Tovaru či chýbajúca súčasť Tovaru nezbavuje Kupujúceho práva vec reklamovať; Predávajúci je však oprávnený tvrdiť a v takomto prípade i preukázať zhodu so Zmluvou.
  7. V prípade výskytu Vady je Spotrebiteľ oprávnený požadovať dodanie nového Tovaru, ak to nie je vzhľadom k povahe Vady neprimerané.
  8. Ak sa Vada týka len časti Tovaru, je Spotrebiteľ oprávnený požadovať výmenu len tejto časti, ak to však nie je možné, môže odstúpiť od Zmluvy. Ak je to však vzhľadom k povahe Vady neúmerné, najmä ak je možné Vadu odstrániť bez zbytočného odkladu, jedná sa o nepodstatné porušenie Zmluvy a v takom prípade má Spotrebiteľ vždy právo výhradne na bezplatné odstránenie Vady opravou Tovaru.
  9. Ak neodstúpi Spotrebiteľ od Zmluvy alebo neuplatní právo na dodanie nového Tovaru bez vad, na výmenu jeho časti alebo na opravu, môže požadovať primeranú zľavu z nákupnej ceny. Spotrebiteľ má právo na primeranú zľavu i v prípade, že mu Predávajúci nemôže dodať nový Tovar bez vad, vymeniť jeho súčasť alebo Tovar opraviť, ako i v prípade, že Predávajúci nezjedná nápravu v primeranej dobe alebo že by zjednanie nápravy Spotrebiteľovi pôsobilo značné problémy. Ak sa prejaví vada v priebehu šiestich mesiacov od prevzatia, má sa za to, že vec bola poškodená už pri prevzatí.
 4. Záruka

  1. Zárukou sa pre účely tohto Poriadku chápu záväzky Výrobcu voči Spotrebiteľovi, že Tovar bude po určitú dobu spôsobilý k použitiu pre obvyklý účel alebo že si zachová obvyklé vlastnosti („Záruka“).
  2. Účinky Záruky voči Spotrebiteľovi má i uvedenie záručnej doby alebo doby použiteľnosti Tovaru na obale alebo v reklame.
  3. Ak nie je Zmluvou stanovené inak, trvá záručná doba pre Spotrebiteľa 24 mesiacov („Záručná doba“).
  4. Ak určí Zmluva alebo prehlásenie Výrobcu o Záruke dlhšiu Záručnú dobu platí pre Spotrebiteľa Záručná doba z nich najdlhšia.
  5. Záručná doba začína plynúť od okamžiku odovzdania Tovaru Spotrebiteľovi. Ak bol Tovar Spotrebiteľovi poslaný, platí Záručná doba od dodania Tovaru do miesta určenia.
  6. Ak má kúpený Tovar uviesť do prevádzky niekto iný ako Predávajúci, začne Záručná doba planúť až odo dňa uvedenia Tovaru do prevádzky, ak Spotrebiteľ uvedenie do prevádzky objednal najneskôr do 3 týždňov od prevzatia Tovaru a riadne a včas poskytol na vykonanie služby potrebnú súčinnosť.

  7. Spotrebiteľovi nenáležia akékoľvek práva zo Záruky hlavne v prípade:

   1. keď sa nejedná o poškodenie v dôsledku bežného opotrebenia Tovaru;

   2. mechanickým poškodením Tovaru;

   3. odstránenia alebo poškodenia plomby v prípade, že je Tovar plombami opatrený, či iného obdobného nedovoleného zásahu do Tovaru;

   4. poškodenia vyššou mocou (živelná katastrofa, atď.);

   5. vady spôsobenej elektrickým prepätím (viditeľne spálené súčiastky alebo plošné spoje);

   6. užívania v rozpore s návodom na použitie alebo pokynmi uvedenými na obale alebo v záručnom liste;

   7. užívania v rozpore s všeobecne známymi pravidlami užívania;

   8. používania v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostredia, ktoré sú priamo Výrobcom určené alebo ktoré jednoznačne vyplývajú z povahy Tovaru;

   9. neodbornej montáže a obsluhy Tovaru, iba že by poškodenie, vzniklo neodbornou montážou a zároveň táto montáž (resp. uvedenie do prevádzky) boli zjednané v Zmluve a uskutočnené Predávajúcim nebo inou osobu Predávajúcim k takej montáži, resp. uvedeniu do prevádzky poverenou.

   10. že predložený záručný list vykazuje zjavné známky vykonaných zmien údajov alebo ak je na Tovare odlišné výrobné číslo od toho, aké je uvedené v záručnom liste.

  8. Spotrebiteľovi nenáležia akékoľvek práva zo Záruky i v prípade, keď neuplatní reklamáciu vad u Predávajúceho a / alebo Výrobcu okamžite potom, čo vady zistil alebo pri vynaložení odbornej starostlivosti zistiť mohol a mal.

  9. Výrobca poskytuje Podnikateľovi Záruku len v prípadoch, ako to stanovuje Zmluva a len za podmienok a v rozsahu stanovených Zmluvou.

  10. Práva zo zodpovednosti za vady Tovaru, pre ktoré platí záručná doba zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe (§ 626 ods. 1 OZ).

 5. Uplatnenie Záruky

  1. Spotrebiteľ uplatňuje Záruku:
   1. osobne u Predávajúceho v mieste zakúpenia Tovaru;
   2. doporučeným listom odoslaným na adresu sídla Predávajúceho spoločne s Tovarom;
   3. u Výrobcu prostredníctvom webového rozhrania http://aftersales.changhong.cz/ s následným poslaním Tovaru na adresu Changhong Europe Electric s.r.o., Skladištní 40/16, 290 01 Poděbrady;
   4. u Výrobcu prostredníctvom webového rozhrania http://aftersales.changhong.cz/, pričom Výrobca sám zaistí vyzdvihnutie Tovaru u Spotrebiteľa či na inom mieste dohodnutom so Spotrebiteľom.
  2. Spotrebiteľ je povinný v rámci reklamácie popísať vadu tak, aby ju nebolo možné zameniť s inou vadou.
  3. Ak uplatní Spotrebiteľ právo z chybného plnenia, potvrdí mu Predávajúci či Výrobca písomnou formou, kedy právo uplatnil, ako i uskutočnenie opravy a dobu jej trvania.
  4. V prípade, že Spotrebiteľ bude posielať Tovar Predávajúcemu alebo Výrobcovi prepravnou službou, je povinný reklamovaný Tovar zabaliť do obalu vhodného pre prepravu daného typu Tovaru tak, aby nedošlo v priebehu prepravy k jeho poškodeniu.
  5. Informácie o vhodnom druhu prepravného obalu pre daný typ Tovaru nájde Kupujúci na webovom rozhraní http://aftersales.changhong.cz/, kde si môže zároveň príslušný obal objednať.
 6. Práva Spotrebiteľa
  1. Zodpovednosť Predávajúceho za vady, ktoré sú odstrániteľné alebo neodstrániteľné, sa vzťahuje na vady Tovaru vzniknuté v Záručnej dobe a to pre Vady, u ktorých sa neuplatní zodpovednosť za kvalitu pri prevzatí podľa článku Chyba: zdroj odkazu nenalezen a 3 tohto Poriadku.
  2. Spotrebiteľ je oprávnený žiadať, aby
   1. ak ide o odstrániteľnú vadu Tovaru:
    1. predávajúci vadu odstránil podľa možností bez zbytočného odkladu, najneskôr však do uplynutia zákonom ustanovenej doby a na svoje náklady.
    2. predávajúci chybný Tovar vymenil, ak tým Predávajúcemu alebo Výrobcovi nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu Tovaru a závažnosť vady, pričom Predávajúci alebo Výrobca môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť chybný Tovar za bezchybný, ak to Spotrebiteľovi nespôsobí závažné ťažkosti.
   2. ak ide o neodstrániteľnú vadu tovaru:
    1. Predávajúci vymenil chybný Tovar za bezchybný alebo odstúpil od kúpnej zmluvy, ak vadu nemožno odstrániť a táto vada bráni riadnemu užívaniu Tovaru.
    2. predávajúci poskytol primeranú zľavu z kúpnej ceny Tovaru, ak ide o vadu, ktorá nebráni riadnemu užívaniu Tovaru.
  3. Právo na dodanie nového bezchybného Tovaru, výmenu časti Tovaru, zľavu z ceny Tovaru alebo odstúpenie od Zmluvy má Spotrebiteľ bez ohľadu na charakter poškodenia, ak nemôže Tovar riadne používať pre opakovaný výskyt vady po oprave alebo pre väčší počet vad.
  4. Za opakovaný výskyt vady po oprave sa považuje rovnaká vada, aká bola v Záručnej dobe už najmenej dvakrát odstraňovaná a ktorá sa znova vyskytne.
  5. Ak bol Tovar v dobe pred uplatnením reklamácie opravovaný najmenej trikrát pre rôzne odstrániteľné vady, má sa za to, že trpí väčším počtom vad.
  6. Pokiaľ trpí vadou Tovar, ktorý bol Spotrebiteľovi predaný ako použitý alebo bol predaný so zľavou zohľadňujúcou jeho nižšiu kvalitu v dobe predaja, má Spotrebiteľ namiesto práva na výmenu Tovaru právo na primeranú zľavu z nákupnej ceny za Tovar.
 7. Odstúpenie od Zmluvy

  1. Spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy vo všetkých prípadoch uvedených v tomto Poriadku, OZ a Spotrebiteľskom zákone.
  2. Odstúpenie je voči Predávajúcemu účinné v okamžiku, kedy je mu predané alebo doručené písomné prehlásenie Kupujúceho, ktorým Kupujúci oznámi Predávajúcemu svoje odstúpenie od Zmluvy.
  3. V prípade odstúpenia od Zmluvy sa Zmluva ruší s účinom ex tunc a strany sú povinné vrátiť si všetko, čo si na jej základe poskytli.
  4. V prípade odstúpenia od Zmluvy je Kupujúci povinný vrátiť Predávajúcemu Tovar vrátane všetkého príslušenstva.
 8. Postupy a lehoty vybavovania Reklamácií

  1. Spotrebiteľ je oprávnený uplatniť Reklamáciu u Výrobcu alebo Predávajúceho alebo na ktorejkoľvek pobočke Predávajúceho, na ktorej je prijatie reklamácie možné s ohľadom na predávaný Tovar alebo poskytované služby, alebo u určenej osoby, ktorá môže Reklamáciu vybaviť iba odovzdaním opraveného Tovaru, inak Reklamáciu postúpi Predávajúcemu na vybavenie.
  2. Spotrebiteľ je povinný
   1. uplatniť Reklamáciu písomne s vlastnoručným podpisom. Písomná reklamácia musí obsahovať identifikačné údaje Spotrebiteľa: meno (názov), rodné číslo (IČO), adresu (sídlo spoločnosti), číslo klientskeho účtu a kontaktné údaje na Spotrebiteľa (telefón), dátum a podpis Spotrebiteľa. Spotrebiteľ zodpovedá, že ním uvedené údaje na Reklamácii sú správne a pravdivé. Spotrebiteľ je ďalej povinný v Reklamácii určito, zrozumiteľne, správne a presne uviesť reklamované skutočnosti, ktoré namieta, spolu s uvedenými údajmi, číslami, a čiastkami a svoje tvrdenia aj vierohodným spôsobom preukázať, najmä predložením právne relevantných dokladov, ktoré je povinný obstarať na svoje vlastné náklady. Spotrebiteľ je zároveň v tejto Reklamácii povinný uviesť aj práva, ktoré týmto spôsobom voči Predajcovi uplatňuje.
   2. pri Reklamácii Tovaru predložiť chybný Tovar a doložiť doklady, ktoré osvedčujú nákup Tovaru od Predávajúceho alebo Výrobcu najmä doklad o zakúpení, dodací list, faktúru alebo iný hodnoverný doklad. Ak Spotrebiteľ spolu s Tovarom nepredloží doklad podľa predchádzajúcej vety, Predávajúci alebo Výrobca je oprávnený spísať protokol o reklamácii, avšak upozorní Spotrebiteľa, že reklamačné konanie nezačne, kým nebudú splnené formálne náležitosti reklamácie.
  3. Na odstránenie formálnych nedostatkov určí Predávajúci alebo Výrobca lehotu, ktorá nemôže byť kratšia ako (3) tri dni.
  4. Ak Spotrebiteľ neodstráni nedostatky podľa odseku 8.3 Predávajúci alebo Výrobca reklamačné konanie zastaví.
  5. Ak Spotrebiteľ odstráni nedostatky svojej Reklamácie, od tohto momentu začínajú plynúť lehoty uvedené v bode 8.9 a 8.13 tohto Poriadku.
  6. Spotrebiteľ je povinný Predajcovi poskytnúť všetku súčinnosť potrebnú na objasnenie reklamovanej skutočnosti, pokiaľ odmietne túto súčinnosť poskytnúť, Predajca nie je povinný vykonať ďalšie preverenie Reklamácie a nie je povinný ďalej skúmať oprávnenosť Spotrebiteľovej Reklamácie.
  7. Spotrebiteľ nie je oprávnený bez súhlasu Predávajúceho, resp. Výrobcu meniť raz už zvolený spôsob vybavenia reklamácie okrem situácie, keď ním zvolený spôsob riešenia nie je možné vôbec alebo včas uskutočniť.
  8. Vybavením reklamácie sa rozumie ukončenie reklamačného konania I) odovzdaním opraveného Tovaru, II) výmenou Tovaru, III) vrátením kúpnej ceny Tovaru, IV) vyplatením primeranej zľavy z ceny Tovaru, V) písomná výzva na prevzatie plnenia alebo VI) jej odôvodnené zamietnutie.
  9. Predávajúci je povinný o Reklamácii rozhodnúť a určiť spôsob jej vybavenia ihneď, v zložitejších prípadoch do troch (3) pracovných dní odo dňa kvalifikovaného uplatnenia Reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
  10. Do tejto lehoty sa nezapočítava doba potrebná k odbornému posúdeniu vady.
  11. Pokiaľ nie je možné Reklamáciu z objektívnych dôvodov vybaviť ani vo vyššie uvedenej dobe 30 dní, je Predávajúci povinný Spotrebiteľa písomne informovať o uskutočnených úkonoch a o termíne, kedy bude Reklamácia vybavená.
  12. Predávajúci, príp. Výrobca vydá Spotrebiteľovi písomné potvrdenie, v ktorom uvedie dátum a miesto uplatnenia Reklamácie, charakteristiku vytýkanej vady, Spotrebiteľom požadovaný spôsob vybavenia reklamácie a uvedie spôsob akým bude Spotrebiteľ informovaný o jej vybavení a spôsob naloženia s Tovarom, ktorý bol prenechaný v úschove, a ktorý si Spotrebiteľ v určenej lehote nevyzdvihne. Toto písomné potvrdenie vydá Predávajúci resp. Výrobca Spotrebiteľovi aj vtedy, ak nevyhovie Reklamácii v celom rozsahu už pri uplatnení tejto Reklamácie Spotrebiteľom.
  13. Reklamácia spolu s odstránením vady bude po určení spôsobu vybavenia reklamácie vybavená ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ Predávajúci, resp. Výrobca so Spotrebiteľom nedohodnú na dlhšej lehote. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.
  14. Ak Spotrebiteľ uschoval u Predávajúceho alebo Výrobcu reklamovaný Tovar, Predávajúci alebo Výrobca vyzve Spotrebiteľa, aby tento Tovar vyzdvihol do (30) tridsať dní odo dňa, kedy mala byť Reklamácia najneskôr vybavená, po tejto dobe je Predávajúci alebo Výrobca oprávnený účtovať si primerané skladné alebo zašle Spotrebiteľovi Tovar na jeho náklady na adresu uvedenú v Reklamácií, pričom voľba je ponechaná na Predávajúcom alebo Výrobcovi. O tomto postupe musí Predávajúci alebo Výrobca Spotrebiteľa vopred upozorniť.
  15. Vybavením Reklamácie nie je dotknuté právo Spotrebiteľa na náhradu škody podľa osobitného predpisu.
  16. Reklamácia sa nemôže zakladať na odchýlke od vlastností uvedených v informačných materiáloch, ak táto neovplyvňuje úžitkovú hodnotu Tovaru.
 9. Evidencia Reklamácií
  1. Evidencia Reklamácií sa vedie vo forme spisovej dokumentácie u Predávajúceho alebo Výrobcu, kde sa pri jednotlivých prípadoch eviduje:
   1. poradové číslo Reklamácie,
   2. dátum uplatnenia/prijatia Reklamácie,
   3. identifikácia Spotrebiteľa,
   4. predmet Reklamácie,
   5. dátum a spôsob vybavenia Reklamácie
   6. poradové číslo dokladu o uplatnení Reklamácie
  2. Záznam o vybavení Reklamácie musí obsahovať tieto údaje:
   1. identifikáciu Spotrebiteľa;
   2. predmet Reklamácie,
   3. dátum doručenia Reklamácie,
   4. vyhodnotenie skutočnosti, či bola Reklamácia oprávnená,
   5. opatrenia prijaté na vybavenie Reklamácie,
   6. dátum vybavenia Reklamácie.
 10. LCD televízory

  1. LCD monitory a televízory musia splňovať ustanovenia podľa normy ISO 13406-2. Za chybný Tovar s možnosťou uplatnenia reklamácie alebo uplatnenia práva z dôvodu rozporu s nákupnou Zmluvou sa považuje LCD televízor alebo monitor, u ktorého sa prejavilo väčšie než maximálne prípustné množstvo vadných pixelov či clusterov. Norma ISO 13406-2 rozdeľuje monitory do štyroch kvalitatívnych tried (viz Príloha č. 1 Poriadku).
 11. Ochrana osobných údajov
  1. Kupujúci podľa zákona č. 122/2013 Z. z.. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľuje Predávajúcemu a/alebo Výrobcovi súhlas k tomu, aby spracovával osobné údaje o Spotrebiteľovi za účelom ich využitia:
   1. pri uzatvorení Zmluvy a pri úkonoch s tým súvisiacich;
   2. pri ponúkaní služieb a pri úkonoch s tým súvisiacimi;
   3. spracovania v informačnom systéme Predávajúceho alebo Výrobcu,
   4. poverenie v rozsahu tohto prehlásenia spracovaním osobných údajov sprostredkovateľom;
   5. zasielaniu obchodných oznámení prostredníctvom elektronických prostriedkov podľa zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode a zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronickej komunikácií ako aj zákona č. 147/2001 Z. z. o reklame a to do doby, kým Spotrebiteľ priamo a účinne zašle Predávajúcemu alebo Výrobcovi informáciu o tom, že si neželá, aby mu boli obchodné informácie naďalej zasielané.
  2. Súhlas sa vzťahuje na osobné údaje Spotrebiteľa uvedené v Zmluve, ako aj na tie údaje, ktoré budú Spotrebiteľom Predávajúcemu či Výrobcovi oznámené v priebehu trvania záväzkového vzťahu a v súvislosti s ním.
  3. Súhlas je udelený po dobu archivácie určenej osobitnými právnymi predpismi a registratúrnym poriadkom Predávajúceho alebo Výrobcu.
  4. Spotrebiteľ bol Predávajúcim poučený o: (I) tom, že je oprávnený tento svoj súhlas kedykoľvek odvolať; (II) svojich právach podľa § 28 a § 29 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov; (III) práve obrátiť sa so svojimi podnetmi priamo na Predávajúceho, resp. Výrobcu alebo Úrad pre ochranu osobných údajov ( § 28 ods. 7 z. č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov).
  5. Spotrebiteľ berie na vedomie, že bez poskytnutia uvedených osobných údajov by nebolo uzavretie Zmluvy možné a Predávajúci by Zmluvu so Spotrebiteľom neuzavrel.
 12. Alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov
  1. Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na Predávajúceho alebo Výrobcu so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým Predávajúci alebo Výrobca vybavil jeho Reklamáciu alebo ak sa domnieva, že Predávajúci alebo Výrobca porušil jeho práva.
  2. Ak Predávajúci alebo Výrobca na žiadosť Spotrebiteľa odpovie zamietavo alebo na ňu do 30 dní odo dňa jej odoslania neodpovie vôbec, Spotrebiteľ má právo obrátiť sa s návrhom na začatie alternatívneho riešenia sporu na subjekt alternatívneho riešenia sporov a to v prípadoch ustanovených zákonom č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov.
  3. Návrh môže Spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov.
  4. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim je Slovenská obchodná inšpekcia alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárska Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s ); Spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia sporov sa obráti.
  5. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt alternatívneho riešenia sporov môže od Spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.