Whistleblowing

Whistleblowing – oznámení podle zákona o ochraně oznamovatelů

Whistleblowingem se rozumí termín, který se používá pro jednání, kdy jednotlivec
neboli oznamovatel upozorní svého zaměstnavatele na protiprávní či nekalé jednání.
Tohoto jednání se mohla dopustit osoba na pracovišti (zaměstnanec) nebo jiná
osoba v souvislosti s výkonem činnosti pro zaměstnavatele.
Podle zákona o ochraně oznamovatelů č. 171/2023 Sb. („zákon“), je společnost
Changhong Europe Electric s.r.o., IČO: 27407292, sídlem Dělnická 213/12, 170 00
Praha 7 povinna od 15.12.2023 zavést vnitřní oznamovací systém pro oznámení
protiprávního jednání.
Whistleblowing má pro naši společnost zásadní význam, jelikož nám pomůže odhalit
nepoctivé jednání či podezření na něj. Tím chrání naše hodnoty a přispívá k větší
transparentnosti, zodpovědnosti a etice ve firemním prostředí. Pomocí
whistleblowingu mohou být odhaleny a řešeny problémy i nevhodná jednání, a tím
získává naše organizace příležitost vyřešit všechna odhalená rizika. Zároveň tento
systém poskytuje anonymitu oznamovatele a zamezuje případným odvetným
opatřením.

Jak podat whistleblowing oznámení

Společnost pověřila v souladu s § 8 odst. 2 Zákona vedením vnitřního oznamovacího
systému: Lian Yongpinga a Kateřinu Vargovou, se sídlem Severní 2439, Nymburk
288 02 (tzv. pověřená osoba).
Prostřednictvím oznamovacího whistleblowing systému můžete podat oznámení
v případě, že jste osoba vykonávající závislou činnost v základním pracovněprávním
vztahu pro společnost Changhong Europe Electri s.r.o
Povinný subjekt vylučuje přijímání oznámení od osoby, která pro povinný subjekt
nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h)
nebo i),Zákona č. 171/2023 Sb.

Podání oznámení

Pokud ve společnosti došlo k protiprávnímu jednání nebo máte informace o tom, že
by k němu mohlo dojít, podejte, prosím, oznámení v českém jazyce jedním
z následujících způsobů:

● Elektronicky prostřednictvím e-mailu
duvera@changhong.cz
● Telefonicky prostřednictvím tel. linky
+420 322 321 411

● Písemně v listinné podobě poštou
Na adresu „pověřené osoby“:
Severní 2439
Nymburk
288 02
Pro správné doručení zásilky je nutné ji označit nápisem: „Oznámení – neotevírat –
výhradně k rukám příslušné osoby“,

● Osobně (ústně) na adrese pověřené osoby
Na základě telefonické či písemné domluvy (žádosti) je možné podat oznámení
osobně na adrese pověřené osoby:
Severní 2439
Nymburk 288 02
Podat oznámení Vám musí být umožněno do 14 dnů ode dne, kdy o osobní podání
oznámení požádáte příslušnou osobu.

Oznámení mohou být podávána i prostřednictvím Ministerstva spravedlnosti CŘ
https://oznamovatel.justice.cz/
Při podání oznámení je potřeba uvádět identifikační údaje jako je jméno, příjmení a
datum narození či jiný identifikátor k ověření totožnosti. V případě anonymních
oznámení není možné poskytnout ochranu před odvetnými opatřeními. Příslušné
osoby určené pro přijetí a vyřízení oznámení mají povinnost mlčenlivosti a její
porušení je sankcionováno.
Poučení o vědomě nepravdivém oznámení
Fyzické osobě, která podá vědomě nepravdivé oznámení, nenáleží ochrana před
odvetnými opatřeními. Oznamovatel se dopustí přestupku tím, že podá vědomě
nepravdivé oznámení, za což lze uložit pokutu do výše 50 000 Kč.